Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" "สาธารณูปโภคครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ด้วยการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี"  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   การประเมิน LPA
   การประเมิน ITA
   วารสาร
   อพ.สธ.อบต.โคกเจริญ
   ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
   ธนาคารน้ำใต้ดิน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการดำเนินงานการคลัง
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   การป้องกันการทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
   ศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการดำเนินงาน
   กองทุน สปสช.
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
รายงาน
   รายงานงบการเงิน
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการบริหารบุคคล
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม
   รายงานผลการป้องกันทุจริต
   รายงานประชุมสภา อบต.
   การประชุมต่างๆ
   การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
บริการประชาชน
   การชำระภาษี
   ขั้นตอนติดต่อรับบริการ
   สายตรง นายก อบต.โคกเจริญ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   กฎหมายน่ารู้
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   ความพึงพอใจในการให้บริการ
   ร้องเรียนร้องทุกข์ (ทั่วไป)
   ร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน
   ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
   e-service บริการออนไลน์
   รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
   E-book หนังสือออนไลน์
   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ศูนย์บริการคนพิการ
   แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
   กีฬาและนันทนาการ
   การเลือกตั้งท้องถิ่น
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   พนักงานส่วนตำบล
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสาธารณสุขฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
 ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 443 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้่ง

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่่วนตำบล

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564

ประกาศกถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งสายบริหาร

 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประมาตรฐานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันพ.ศ.2560

ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562

ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง

ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)

หลักเกณฑ์บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับและขั้นเงินเดือน 2562

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่่วนตำบลโคกเจริญประจำปีงบประมาณ 2564-2566

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2564

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพ.ศ.2564

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี2564

ประกาศเรื่องมาตรการให้รางวัล และดำเนินการทางวินัย

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่3)

ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 5 การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง)

ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 7 วินัย การรักษา การดำเนินการทางวินัย

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 8 การอุทธรณ์)

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 9 การร้องทุกข์)

ประกาศสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

 

ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานอื่นๆ 

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ประกาศสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 [ขนาดไฟล์ : 21.59 KB.]
 ลำดับที่ 2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเม.ย62 [ขนาดไฟล์ : 316.58 KB.]
 ลำดับที่ 3 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเม.ย62 [ขนาดไฟล์ : 309.83 KB.]
 ลำดับที่ 4 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเม.ย62 [ขนาดไฟล์ : 358.16 KB.]
 ลำดับที่ 5 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเม.ย62 [ขนาดไฟล์ : 747.42 KB.]
 ลำดับที่ 6 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเม.ย62 [ขนาดไฟล์ : 187.48 KB.]
 ลำดับที่ 7 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562 [ขนาดไฟล์ : 634.96 KB.]
 ลำดับที่ 8 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ขนาดไฟล์ : 431.66 KB.]
 ลำดับที่ 9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งสายบริหาร [ขนาดไฟล์ : 399.77 KB.]
 ลำดับที่ 10 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ขนาดไฟล์ : 308.06 KB.]
 ลำดับที่ 11 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ขนาดไฟล์ : 143.51 KB.]
 ลำดับที่ 12 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) 2563 [ขนาดไฟล์ : 428.28 KB.]
 ลำดับที่ 13 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2564 [ขนาดไฟล์ : 235.63 KB.]
 ลำดับที่ 14 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ขนาดไฟล์ : 156.71 KB.]
 ลำดับที่ 15 ประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน Work From Home กรณี COVID-19 [ขนาดไฟล์ : 4.81 MB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
Copyright © 2019. www.khokjaroen.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs