Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" "สาธารณูปโภคครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ด้วยการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี"  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   การประเมิน LPA
   การประเมิน ITA
   วารสาร
   อพ.สธ.อบต.โคกเจริญ
   ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
   ธนาคารน้ำใต้ดิน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการดำเนินงานการคลัง
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   การป้องกันการทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
   ศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการดำเนินงาน
   กองทุน สปสช.
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
รายงาน
   รายงานงบการเงิน
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการบริหารบุคคล
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม
   รายงานผลการป้องกันทุจริต
   รายงานประชุมสภา อบต.
   การประชุมต่างๆ
   การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
บริการประชาชน
   การชำระภาษี
   ขั้นตอนติดต่อรับบริการ
   สายตรง นายก อบต.โคกเจริญ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   กฎหมายน่ารู้
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   ความพึงพอใจในการให้บริการ
   ร้องเรียนร้องทุกข์ (ทั่วไป)
   ร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน
   ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
   e-service บริการออนไลน์
   รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
   E-book หนังสือออนไลน์
   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ศูนย์บริการคนพิการ
   แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
   กีฬาและนันทนาการ
   การเลือกตั้งท้องถิ่น
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   พนักงานส่วนตำบล
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสาธารณสุขฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคช่วงหน้าฝน (ดู : 0) 1 มิ.ย. 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร (ดู : 7) 1 มิ.ย. 2566
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ (ดู : 1) 29 พ.ค. 2566
ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 23) 29 พ.ค. 2566
การประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 0) 26 พ.ค. 2566
สื่อการป้องกันยาเสพติด (ดู : 1) 26 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการจัดทำนวัตกรรมตาม QR-Code ท้ายหนังสือ (ดู : 0) 26 พ.ค. 2566
ช่องทางในการติดต่อกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา (ดู : 0) 26 พ.ค. 2566
รณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ดู : 1) 24 พ.ค. 2566
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง...การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู : 0) 24 พ.ค. 2566
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (ดู : 33) 22 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง...อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๒) (ดู : 1) 22 พ.ค. 2566
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ดู : 21) 12 พ.ค. 2566
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ 10) (ดู : 17) 12 พ.ค. 2566
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน)) (ดู : 5) 12 พ.ค. 2566
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) (ดู : 2) 12 พ.ค. 2566
เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกับภาคบริการโลหิตเเห่งชาติภูเก็ต เชิญร่วมบริจาคโลหิต "Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต" (ดู : 2) 9 พ.ค. 2566
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 4) 9 พ.ค. 2566
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ XBB.1.16 (ดู : 2) 9 พ.ค. 2566
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง...ให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 2) 8 พ.ค. 2566
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง...ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 2) 8 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อเด็กแรกเกิด 16 - 30 เมษายน 2566 (ดู : 14) 8 พ.ค. 2566
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชั่น สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ (ดู : 4) 3 พ.ค. 2566
รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ (ดู : 33) 2 พ.ค. 2566
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๙) (ดู : 10) 1 พ.ค. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙-๑๒/๒๕๖๖ (ดู : 4) 28 เม.ย. 2566
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๖ (ดู : 5) 28 เม.ย. 2566
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 4) 27 เม.ย. 2566
การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (ดู : 4) 27 เม.ย. 2566
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 3) 27 เม.ย. 2566
การคัดเลือกและยกย่อง "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ดู : 17) 26 เม.ย. 2566
มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) (ดู : 13) 26 เม.ย. 2566
ขอความร่วมมือในการผลักดันการขับเคลื่อนงานชุมชนเป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ (ดู : 14) 26 เม.ย. 2566
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง (ดู : 18) 25 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๖ (ดู : 22) 19 เม.ย. 2566
การรับสมัครสตรีและประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๖๕ (ดู : 27) 11 เม.ย. 2566
โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน (ดู : 11) 11 เม.ย. 2566
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ 8) (ดู : 14) 5 เม.ย. 2566
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (ดู : 14) 5 เม.ย. 2566
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 (ดู : 11) 5 เม.ย. 2566
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (ดู : 13) 5 เม.ย. 2566
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) (ดู : 315) 4 เม.ย. 2566
การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด "สงการานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม" (ดู : 10) 4 เม.ย. 2566
ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดู : 11) 4 เม.ย. 2566
ขอให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สคบ. (ดู : 17) 30 มี.ค. 2566
เเจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 (ดู : 27) 28 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์เเละวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร พ.ศ.2566 (ดู : 25) 27 มี.ค. 2566
คำสั่ง เรื่อง เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.โคกเจริญ (ดู : 47) 24 มี.ค. 2566
คำสั่ง เรือง จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.โคกเจริญ (ดู : 37) 24 มี.ค. 2566
คำสั่งศูนย์ อปพร. อบต.โคกเจริญ (ดู : 47) 24 มี.ค. 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ปี 2566 (ดู : 27) 24 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลลาดพัสดุชำรุดฯ (ดู : 27) 23 มี.ค. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566 (ดู : 12) 23 มี.ค. 2566
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 (ดู : 18) 23 มี.ค. 2566
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 (ดู : 15) 23 มี.ค. 2566
ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ดู : 30) 23 มี.ค. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 8) 20 มี.ค. 2566
พิกัด ครัวเรือนที่มีการจัดทำถังขยะเปียก อบต.โคกเจริญ (ดู : 13) 20 มี.ค. 2566
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส (ดู : 10) 18 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์หนังสือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น (ดู : 13) 16 มี.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
Copyright © 2019. www.khokjaroen.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs