Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" "สาธารณูปโภคครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ด้วยการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี"  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   การประเมิน LPA
   การประเมิน ITA
   วารสาร
   อพ.สธ.อบต.โคกเจริญ
   ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
   ธนาคารน้ำใต้ดิน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการดำเนินงานการคลัง
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   การป้องกันการทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
   ศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการดำเนินงาน
   กองทุน สปสช.
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
รายงาน
   รายงานงบการเงิน
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการบริหารบุคคล
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม
   รายงานผลการป้องกันทุจริต
   รายงานประชุมสภา อบต.
   การประชุมต่างๆ
   การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
บริการประชาชน
   การชำระภาษี
   ขั้นตอนติดต่อรับบริการ
   สายตรง นายก อบต.โคกเจริญ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   กฎหมายน่ารู้
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   ความพึงพอใจในการให้บริการ
   ร้องเรียนร้องทุกข์ (ทั่วไป)
   ร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน
   ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
   e-service บริการออนไลน์
   รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
   E-book หนังสือออนไลน์
   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ศูนย์บริการคนพิการ
   แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
   กีฬาและนันทนาการ
   การเลือกตั้งท้องถิ่น
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   พนักงานส่วนตำบล
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสาธารณสุขฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายหัวควน (ดู : 4) 16 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สายตารัน (ดู : 3) 16 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 8 (ดู : 4) 16 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. สายนาต้นกุล-บึงนบหลวง หมู่ที่ 4 (ดู : 3) 10 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. สายตาผล หมู่ที่ 2 (ดู : 2) 10 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สายปราบนกและสายชุมแสง (ดู : 2) 10 พ.ค. 2566
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 (ดู : 3) 3 พ.ค. 2566
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 (ดู : 18) 3 เม.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) (ดู : 16) 3 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-สายฝายคลองลำไทรมาส บ้านหัวนอนวัด,บ้านตีนวัด,บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลโคกเจริญฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 39) 29 มี.ค. 2566
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ดู : 15) 21 มี.ค. 2566
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ดู : 12) 13 มี.ค. 2566
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 35) 7 มี.ค. 2566
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงเวียนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 17) 7 มี.ค. 2566
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 23) 7 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-สายฝายคลองลำไทรมาส บ้านหัวนอนวัด,บ้านตีนวัด,บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลโคกเจริญ (ดู : 26) 7 มี.ค. 2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางพง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-สายฝายคลองลำไทรมาส บ้านหัวนอนวัด,บ้านตีนวัด,บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลโคกเจริญ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,225 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 19,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 24) 27 ก.พ. 2566
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาดอน หมู่ที่ 2 (ดู : 15) 22 ก.พ. 2566
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกควนขอนรัก หมู่ที่ 4 (ดู : 15) 22 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-สายฝายคลองลำไทรมาส บ้านหัวนอนวัด,บ้านตีนวัด,บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1,3,6 (ดู : 34) 17 ก.พ. 2566
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 (ดู : 24) 3 ก.พ. 2566
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1 (2566) (ดู : 39) 10 ม.ค. 2566
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 (ดู : 19) 5 ม.ค. 2566
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 (ดู : 18) 5 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงเวียนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 26) 27 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 22) 27 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกควนขอนรัก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 21) 27 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 14) 27 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ดู : 22) 27 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (ดู : 29) 27 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ดู : 22) 27 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยสินทรัพย์ หมู่ที่ 1 (ดู : 21) 27 ธ.ค. 2565
จำหน่ายพัสดุ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู : 61) 9 ธ.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (ดู : 34) 7 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 46) 10 พ.ย. 2565
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมถนนหินคลุก สายหัวควน-โรงรม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 40) 28 ต.ค. 2565
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมถนนหินคลุก สายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 43) 28 ต.ค. 2565
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการ ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายสวนพลูตอนบน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 41) 27 ต.ค. 2565
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายหัวสะพาน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 35) 27 ต.ค. 2565
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 36) 27 ต.ค. 2565
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างค.ก่อสร้างถนนคสล.สายควนจิก หมู่ที่ 3 ต.โคกเจริญ (ดู : 47) 10 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ จังหวัดพังงา (ดู : 52) 6 ต.ค. 2565
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างค.ก่อสร้างถนนคสล.สายร่วมใจ ม.5 ต.โคกเจริญ (ดู : 40) 4 ต.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 53) 3 ต.ค. 2565
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางค.จัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ บ้านตลิ่งชัน (ดู : 67) 26 ก.ย. 2565
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างค.ก่อสร้างถนนคสล.สายขอนรัก ม.4 ต.โคกเจริญ (ดู : 49) 16 ก.ย. 2565
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างค.ก่อสร้างถนนคสล.สายนาปราบ-แพรกซ้ายม.6 ต.โคกเจริญ (ดู : 78) 9 ก.ย. 2565
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างค.ก่อสร้างถนนคสล.สายตาผล ม.2 ต.โคกเจริญ (ดู : 76) 9 ก.ย. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปม.2566 (ดู : 84) 5 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสสายทาง พง.ถ.24055 สายตาดอน หมู่ที่ 2 ต.โคกเจริญ (ดู : 86) 8 ส.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาส 2 (ดู : 109) 29 เม.ย. 2565
ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประจำปี 2564 (ดู : 262) 7 มี.ค. 2565
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระนำ้บ้านสมเสร็จ หมู่ที ่6 ต.โคกเจริญ (ดู : 219) 2 พ.ย. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกควนขอนรัก หมู่ที่ 4 ต.โคกเจริญ (ดู : 186) 2 พ.ย. 2564
การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 186) 29 ต.ค. 2564
การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 183) 29 ต.ค. 2564
การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 137) 29 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 154) 20 ต.ค. 2564
การตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดบ่อน้ำตื้น บ้านตีนวัน หมู่ที่3 จำนวน 3 บ่อ (ดู : 144) 19 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นวัตวิถีบ้านตีนวัด บึงนบหลวง โดยติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ จำนวน 3 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 170) 7 ต.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
Copyright © 2019. www.khokjaroen.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs