ภาพกิจกรรม
เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566" 📣วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.📣 นายทนงศักดิ์ ชุมจิตต์ ประธานสภา อบต.โคกเจริญ เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ญัตติเสนอใหม่ -พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก มูลฝอย พ.ศ. ........... -พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 -พิจารณาขออนุมัติกันเงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนประชาคมในตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมประชุมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
54
26 กันยายน 2566