- กองสาธารณสุขฯ
 • นายพิสิทธิ์ เพ่งบุญ

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  โทร. 085-7856726

 • -รอรับโอน-

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

 • นายทัศนัย ผาสุข

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)

  โทร.099-4956762

 • นายประพันธ์ บุตรเลี่ยม

  คนงานประจำรถขยะ

  โทร.092-6370470

 • นายวินิช หินน้อย

  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

  โทร.098-0281327