- กองช่าง
 • นายพิสิทธิ์ เพ่งบุญ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร. 085-7856726

 • - อยู่ระหว่างการขอใช้บัญชี -

  นายช่างโยธา

 • นายไพศาล กลับส่ง

  ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

 • นางสาวศิรายุ ทัดแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • -อยู่ระหว่างสรรหา-

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • -อยู่ระหว่างสรรหา-

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า