- สำนักปลัด
 • นางสาวนิตยา สุดชู

  ปลัด อบต.

  โทร. 0952686660

 • นางสาวนิตยา สุดชู

  ปลัด อบต.โคกเจริญ รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัด

  โทร. 095-2686660

 • นางสาวมณีรินทร์ ซอและ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • -อยู่ระหว่างการขอใช้บัญชี-

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายธนสิทธิ์ จงหวัง

  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 • นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นางสาวสรสรัญรัชฎ์ เที่ยงตรง

  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

 • นางสาววรรณเพ็ญ แก้วเจริญ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวอารีพร ทองเจิม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางวันทนา ประกอบสิน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวภัศรา บุญส่งดี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายจักรพล ผลทวี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายศุภชัย ผสมทรัพย์

  เจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (รถบรรทุกน้ำ)

 • นางพิสมัย กาพันธ์ดุง

  แม่บ้าน