- กองการศึกษาฯ
 • นางสาวนิตยา สุดชู

  ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  โทร. 095-2686660

 • -อยู่ระหว่างการสรรหา-

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวกาญจนา ประกอบทรัพย์

  ครู/รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกเจริญ

  โทร.061-8201275

 • นางชุติกาญจน์ แสวงกิจ

  ครู

  โทร.087-8845619

 • - อยู่ระหว่างการสรรหา-

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวชลาลัย ยมโดย

  ครู

  โทร.084-2242918

 • นายภิญญาพัชญ์ รอบคอบ

  ผู้ดูแลเด็ก

  โทร.098-0747168

 • นางสุมาลี โล่กิตติธรกุล

  รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตลิ่งชัน

  โทร.084-2242918

 • นางวรรณา ไขแสง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  โทร.088-7532845