"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" "สาธารณูปโภคครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ด้วยการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี"
  • วิสัยทัศน์

    สาธารณูปโภคครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ด้วยการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

ข่าวสารชาวอบต.โคกเจริญ

กิจกรรมชาวอบต.โคกเจริญ

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เปลี่ยนโฉมประเทศไทย... สร้างภูมิคุ้มกันคนไทย ห่างไกลภัยไซเบอร์
23 มิถุนายน 2565

พี่น้อง อบต.โคกเจริญ เราดูแล

8
หมู่
3,691
ประชากร
36.238
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)