คณะผู้บริหาร
 • นายไพโรจน์ ช่วยชนะ

  นายก อบต.โคกเจริญ

  โทร. 081-0825153

 • นายวิชัย พืชชน

  รองนายก อบต.โคกเจริญ

  โทร. 082-2741946

 • นายมงคล หินน้อย

  รองนายก อบต.โคกเจริญ

  โทร. 087-2654911

 • นายโกศล แสวงกิจ

  เลขานุการนายก อบต.โคกเจริญ

  โทร. 084-3167768