การประเมิน ITA
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
15 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
1 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
1 ตุลาคม 2561

0


ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปปช.
30 พฤศจิกายน 542

0


ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตอบแบบประเมิน IIT  ตามลิงค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/iit/kz99ki

หรือสแกน QR-code   IIT-ITA   Code หน่วยงาน 9d28f2

สมาชิกสภา พนักงานจ้างเหมา ผู้ประกอบการ และประชาชนตำบลโคกเจริญ  

ตอบแบบประเมิน EIT ตามลิงค์นี้  https://itas.nacc.go.th/go/eit/kz99ki

หรือสแกน OR-code EIT-ITA