ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
19 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คณะผู้บริหาร ได้ที่นี่

หัวหน้าส่วนราชการ
19 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ที่นี่

 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
1 กุมภาพันธ์ 2564

0


นายไพโรจน์ ช่วยชนะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

โทร. 08-1082-5153

นายวิชัย พืชชน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

โทร. 082-2741946

 

   

นายสาคร  เทพณรงค์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

โทร. 091-7345310

 

    

นายโกศล แสวงกิจ

เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

โทร. 084-3167768