นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเเต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
15 มกราคม 2567

0


การเเต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23 สิงหาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

***(ไฟล์อยู่ด้านล่างสุด)***

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2564

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบการประเมินครั้งที่ 1/2565-2/2565

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบการประเมินครั้งที่ 1/2565/2/2565

3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบการประเมินครั้งที่ 1/2565-2/2565

4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565-2/2565

5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบการประเมินครั้งที่ 1/2565-2/2565

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา เรื่องกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564

การพัฒนาบุคลากร 

1. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

2. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

การให้คุณให้โทษและขวัญกำลังใจ

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครูขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2564

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23 สิงหาคม 2566

0


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้่ง

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่่วนตำบล

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564

ประกาศกถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งสายบริหาร

 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประมาตรฐานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันพ.ศ.2560

ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562

ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง

ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)

หลักเกณฑ์บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับและขั้นเงินเดือน 2562

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่่วนตำบลโคกเจริญประจำปีงบประมาณ 2564-2566

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2564

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพ.ศ.2564

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี2564

ประกาศเรื่องมาตรการให้รางวัล และดำเนินการทางวินัย

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่3)

ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 5 การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง)

ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 7 วินัย การรักษา การดำเนินการทางวินัย

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 8 การอุทธรณ์)

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 9 การร้องทุกข์)

ประกาศสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

 

ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานอื่นๆ 

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
30 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ