แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 42567
11 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567
13 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567
6 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567
21 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
13 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
18 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566
28 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
9 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566
15 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
11 กรกฎาคม 2566

0


เอกสารแนบ
บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกเจริญ
7 กรกฎาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
1 ธันวาคม 2565

138


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
4 สิงหาคม 2565

108


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
27 กันยายน 2564

124


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
15 มีนาคม 2564

867


รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565  คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564  คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิก

 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2564  คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิก

  ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4  ประจำปีงบประมาณ 2564  คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564  คลิก

 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564  คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  คลิก

 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิก

 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  คลิก

 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  คลิก

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  คลิก

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563  คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  คลิก

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563   คลิก

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) คลิกดาวน์โหลดที่นี่

 

>>>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ<<<

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ คลิก 

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) คลิก

 

>>> แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)<<<

 ส่วนที่ 1 - 3.pdf  คลิก 

 ส่วนที่ 4 (ผ.01-ผ.08)  คลิก 

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 คลิกดาวน์โหลดที่นี่

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 ส่วนที่ 1 - 3.pdf  คลิก 

 ส่วนที่ 4 (ผ.01-ผ.08)  คลิก 

 ประกาศใช้แผนสี่ปี 61-64  คลิก 

 

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 คลิกดาวน์โหลดที่นี่

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ2561 คลิก 

 เล่มแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มติม) ครั้งที่ 2  คลิก 

 ประกาศใช้แผนสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  คลิก 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิก 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 คลิก 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิก 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 2 คลิก 

 

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 คลิกดาวน์โหลดที่นี่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 คลิก  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ2562  คลิก


รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 คลิกดาวน์โหลดที่นี่

  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 คลิก

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2562  คลิก

 

 

เอกสารแนบ
ระเบียบคำสั่งประกาศการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

289


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบคำสั่งประกาศการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ