การชำระภาษี
ประกาศการชำระภาษีปี 2554
30 พฤศจิกายน 542

0


 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2554

----------------------------------------------------

                       ด้วย บัดนี้ได้ถึงกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2554  ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้    
                        1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554    

                            ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

                       2. ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554  

                            ถึงวันที่   31    มีนาคม  2554 

                       3. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่วันที่  มกราคม   2554 

                            ถึงวันที่ 30 เมษายน  2554

                       4. ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ   ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

                           เป็นต้นไป 

                         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  จึงแจ้งมายังท่านผู้ประกอบกิจการทุกท่าน ได้มายื่นแบบชำระภาษีดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง ตามวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  ท่านต้องชำระเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด

                       จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการทุกท่านทราบ และดำเนินการยื่นแบบชำระภาษีตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป

                                ประกาศ       วันที่        31      เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2553

  

                                                                (นายถาวร  วงศ์แฝด)

                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

 

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระภาษี  กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่

ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ   โทร. 076-442068

การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
30 พฤศจิกายน 542

0


        ด้วย บัดนี้ได้ถึงกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๕  ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

 

๑.   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่วันที่   มกราคม  ๒๕๕๕

๒.   ภาษีป้าย  ยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕

๓.   ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

๔.   ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่    มกราคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  จึงแจ้งมายังท่านผู้ประกอบกิจการทุกท่าน  ได้มายื่นแบบชำระภาษีดังกล่าว  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้  ส่วนการคลัง  ตามวันและเวลาราชการหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  ท่านต้องชำระเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด

         จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการทุกท่านทราบ  และดำเนินการยื่นแบบชำระภาษีตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป

                   ประกาศ     วันที่   ๒๘    ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔

 

 

 

                                                               (ลงชื่อ)....................................................

                                                                             ( นายถาวร   วงศ์แฝด )

                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี
30 พฤศจิกายน 542

0


ประชาสัมพันธ์      

ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2555

                                                                ของฝ่ายจัดเก็บรายได้  ส่วนการคลัง                                                                       
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                                                               

                หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างกับส่วนต่อเนื่องที่ใช้ร่วมกับโรงเรือน หรือ                                            

    สิ่งปลูกสร้างนั้น  และนำไปใช้ประโยชน์ในการเช่า  ทำการค้า  ประกอบอุตสาหกรรม  ให้ญาติพ่อแม่หรือผู้อื่นอยู่อาศัย                                                                                                                                             
              ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี  ได้แก่  เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจ                                                                                   

ขั้นตอนการชำระภาษี                                                                                                                               

เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน  (แบบ ภ.ร.ด 2 )                                                        
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์  ของทุกปี                                                                                    
ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าทีภายในเวลาที่กำหนด  มีความผิด                                                       
มาตรา 46 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี                                                            
ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงไม่สมบูรณ์  มีความผิด                                                
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ  และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้                                                 
ไม่เกิน 5 ปี                                                                                                             

                การชำระภาษี                                                                                                                       

                ภายใน 30 วัน  นับแต่รับทราบผลการประเมิน  หากชำระภาษีเกินกำหนดต้องเสียเงิน                                                               
เพิ่มตามอัตราดังต่อไปนี้                                                                                                                              

                                ภายใน  1  เดือน                    เพิ่ม         2.50%    ของค่าภาษี                                           

                                ภายใน  2  เดือน                    เพิ่ม         5.00%    ของค่าภาษี                                           

                                ภายใน  3  เดือน                    เพิ่ม         7.50%    ของค่าภาษี                                           

                                เกินกว่า  3  เดือนเพิ่ม                           10.00%  ของค่าภาษี                                           

                การอุทธรณ์ภาษี   หากผู้รับประเมินไม่พอใจผลการประเมินให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ภายใน  15  วัน                                             
นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน                                                                                                                  

                                                                                                                                               

2.  ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                                                                              

                หมายถึง  ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  ไม่ใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อการ                  

อยู่อาศัยและไม่เข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่  2508                                                       
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่                                                                                                                     

                ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่  1  มกราคม  ของปีใด  มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น                                      
การประเมินภาษี                                                                                                                  

                จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากราคาปานกลางของที่ดิน                                                                                                   
ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ                                                                         
ระยะเวลาการยื่นชำระภาษี                                                                                                                

                ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2554  มาแจ้งยื่นแบบในการชำระภาษีบำรุง                                                               
ท้องที่ประจำปี 2555                                                                                                      

                ชำระภาษี ภายในเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี  (หากชำระเกินเดือนเมษายน                                                     
ของปี จะต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 2 % ต่อเดือน ของค่าภาษี)                                                                               
การยื่นแบบชำระภาษีจะยื่น 4 ปีต่อครั้ง                                                                                                            

หมายเหตุ               กรุณานำเอกสารสิทธิ์  สำเนาโฉนดเท่าฉบับจริง  และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรอง                                                          
สำเนาทุกฉบับมาด้วยในการยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่                                                                                                            

                การลดหย่อนและยกเว้น                                                                                                                     

                                ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใด                                                            
ลดหย่อนได้ 5 ไร่ แต่ไม่น้อยกว่า  3 ไร่  ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด                                                               
อัตราโทษและค่าปรับ                                                                                                                          

                                ไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี                                                                                      
ยื่นแบบรายการไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม  10 % ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม                                             
ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ไม่ถูกต้อง  ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 1 เท่า  ของภาษีที่                                                     
ประเมินเพิ่ม                                                                                                          

                                                                                                                                               

3.  ภาษีป้าย                                                                                                                                          

                หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือ            
ประกอบกิจการอื่น  เพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา  ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร  ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น                                                                                                                                             
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย                                                                                                                         

                เจ้าของป้าย                                                                                                          

                                ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัว                                      
เจ้าของป้ายได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย   ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครอง                                         
ป้ายนั้นได้  ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติตตั้งหรือแสดงอยู่เป็น                                         
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ                                                                                                      

                กำหนดระยะเวลายื่นแบบ                                                                                                                  

                                ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี  สำหรับป้ายใหม่ให้ยื่นแบบและชำระเงินภายใน 15 วัน                           
นับแต่ติดตั้งป้ายนั้น ๆ การยื่นแบบเกินกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม  10 % ของค่าภาษี                                     
ประเภทป้าย  ป้าย 3 ประเภท                                                                                                                             

                                ประเภทที่ 1   ป้ายที่มีข้อความภาษาไทยล้วน  อัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.                                                                
ประเภทที่ 2   ป้ายที่มีข้อความภาษาไทยปนเครื่องหมายหรือภาษาต่างประเทศ                                                                
อัตรา  20  บาท  ต่อ  500 ตร.ซม.                                                                                        

                                ประเภทที่ 3ก.   หมายถึงป้ายที่มีข้อความภาษาต่างประเทศหรือเครื่องหมาย                                                                             
ประเภทที่ 3ข.   หมายถึงป้ายที่มีข้อความภาษาไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำ                                                                               
กว่าภาษาต่างประเทศ                                                                                                

                                ป้ายประเภท 3ก., 3ข.  อัตรา  40 บาท  ต่อ 500 ตร.ซม.                                                                                                   
ป้ายใดคำนวณได้ต่ำกว่า  200 บาท  ให้คิด  200  บาท                                                                                                

                การอุทธรณ์                                                                                                                          

                                ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง  ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อ                                              
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน  30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน                                                                                                                               

                                                                ภาษี 1 ป้าย  หมายถึง  ป้ายที่มีข้อความ  1 ด้าน                                                                                              
หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายมีโทษ  ปรับ  5,000 - 50,000  บาท                           

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่นี่
การชำระภาษี
30 พฤศจิกายน 542

0