แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
1 สิงหาคม 2562

0


แจ้งการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  จึงได้จัดช่องทาง  สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ  หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส   ดังนี้

๑. แจ้งด้วยตนเองได้ที่/ส่งทางไปรษณีย์   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข  076-410268

๓. ทางโทรสาร หมายเลข  076-410268

๔. ผ่านทางเว็บไซต์  www.khokjaroen.go.th

5. E-mail : khokjaroen@hotmail.com

6. Facebook อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา

7. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

         ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ  ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น  

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
1 สิงหาคม 2562

0


แจ้งการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  จึงได้จัดช่องทาง  สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ  หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส   ดังนี้

๑. แจ้งด้วยตนเองได้ที่/ส่งทางไปรษณีย์   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข  076-410268

๓. ทางโทรสาร หมายเลข  076-410268

๔. ผ่านทางเว็บไซต์  www.khokjaroen.go.th

5. E-mail : khokjaroen@hotmail.com

6. Facebook อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา

7. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

         ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ  ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการจัดการเรื่องการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ