การจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567