สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
30 พฤศจิกายน 542

0


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ตั้ง  เนื้อที่
           ตำบลโคกเจริญ  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  มีพื้นที่ทั้งหมด  36.238 
ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน  ดังนี้
           หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด  ผู้ใหญ่บ้าน นางสาวยินดี  แสงขวัญ
           หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ  ผู้ใหญ่บ้าน นายจรัญ บุญมา
           หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด  กำนัน นายสุรกุล ศรีภากร
           หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ  ผู้ใหญ่บ้าน นายสมคิด คงแก้ว
           หมู่ที่ 5 บ้านลาน   ผู้ใหญ่บ้าน นายวิสุทธิ์   หินน้อย
           หมู่ที่ 6 บ้านตลิ่งชัน  ผู้ใหญ่บ้าน นายวิชัย หมาดแหล้
           หมู่ที่ 7 บ้านหัวสะพาน  ผู้ใหญ่บ้าน นายเสรี ทองเจิม
           หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู  ผู้ใหญ่บ้าน นายณรงค์ ชูวงศ์

อาณาเขตของตำบล
           -  ทิศเหนือ จรด ตำบลบางเหรียง
           -  ทิศใต้  จรด ตำบลทับปุด  อำเภอทับปุด
           -  ทิศตะวันออก จรด อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
           -  ทิศตะวันออก จรด ตำบลถ้ำทองหลาง  อำเภอทับปุด

ข้อมูลทั่วไปอื่นๆ

 

 ข้อมูล

  ม.1

ม.2

ม.

ม.

ม.

ม.

ม.

ม.

 รวม

 ที่อานหนังสือประจำหมู่บ้าน

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 8

 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 8

 อาสาสมัครสาธารณสุข

 8

 11

 13

 8

 8

 10

 6

 10

 74

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 1

 1

 โรงเรียน

 1

 1

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 3

 วัด

 -

 -

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 มัสยิด

 -

 -

 -

 -

 -

2

-

-

 2

 หอกระจายข่าว

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 8

 ร้านขายของชำ

 3

 3

 5

 3

 2

 3

 2

 3

 24

 กองทุนพิษสุนัขบ้า

 -

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 

สถิติจำนวนบ้าน

 

สถิติจำนวนบ้าน

พื้นที่
จำนวนหลัง
หมู่ที่ 1 หัวนอนวัด 124
หมู่ที่ 2 ทุ่งต่อเรือ 168
หมู่ที่ 3 ตีนวัด 237
หมู่ที่ 4 หูนบ 126
หมู่ที่ 5 ลานเจริญ 109
หมู่ที่ 6 ตลิ่งชัน 167
หมู่ที่ 7 หัวสะพาน 139
หมู่ที่ 8 สวนพลู 147

รวม

1,216

 

สถิติจำนวนประชากร

พื้นที่ ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 หัวนอนวัด 201 205 406
หมู่ที่ 2 ทุ่งต่อเรือ 244 248 492
หมู่ที่ 3 ตีนวัด 295 286 581
หมู่ที่ 4 หูนบ 210 206 416
หมู่ที่ 5 ลานเจริญ 179 182 361
หมู่ที่ 6 ตลิ่งชัน 338 313 651
หมู่ที่ 7 หัวสะพาน 180 203 383
หมู่ที่ 8 สวนพลู 206 207 413

รวม

1,853

1,850

3,703

 

 

 

 


 
สภาพสังคม
30 พฤศจิกายน 542

0


สภาพทางสังคม
       -  โรงพยาบาลของรัฐขนาด  10  เตียง  - แห่ง
       -  แพทย์   2  คน   พยาบาล 22  คน 
       -  สถานีอนามัยประจำตำบล   1 แห่ง
       -  สถานพยาบาลเอกชน    - แห่ง
       -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    - แห่ง
       -  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  99

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      -  สถานีตำรวจ     - แห่ง
      -  สถานีดับเพลิง     - แห่ง

สภาพเศรษฐกิจ
30 พฤศจิกายน 542

0


สภาพทางเศรษฐกิจ
       ผลิตผลมวลรวมรายได้ในการประกอบอาชีพหลักของประชากรในเขตบริหารส่วนตำบล  ได้แก่  เกษตรกรรม  รองลงมาได้แก่  อาชีพประมง
รับจ้างและค้าขาย
พื้นที่เกษตรทั้งหมด                                    17,622          ไร่
  ปลูกข้าว                            จำนวน             1,011          ไร่   
  ปลูกปาล์มน้ำมัน                  จำนวน             3,309          ไร่
  ปลูกยางพารา                     จำนวน           11,832           ไร่
  สวนผสม                           จำนวน            1,470            ไร่

 อาชีพประมง    มีผู้ประกอบอาชีพ  42 ครัวเรือน
 การเลี้ยงสัตว์   ยังไม่มีการเลี้ยงสัตว์แพร่หลายมากนัก  แต่มีเลี้ยงพอสมควร  สัตว์ที่เลี้ยงมาก  คือ  กระบือ  แพะ  เป็ด  ไก่  ส่วนมากเลี้ยงพอใช้งานและเป็นอาหารในครัวเรือนเท่านั้น
      หน่วยธุรกิจในเขตบริหารส่วนตำบล
             -  ธนาคาร  -  แห่ง
             -  โรงแรม  -  แห่ง
             -  ปั๊มน้ำมัน  1  แห่ง
             -  โรงงานอุตสาหกรรม -  แห่ง
             -  โรงสี   1  แห่ง
             -  บังกะโล  -  แห่ง
             -  แพปลา  -  แห่ง

ด้านการบริการพื้นฐาน
30 พฤศจิกายน 542

0


การบริการพื้นฐาน
       การคมนาคม
       การคมนาคมในตำบลโคกเจริญ  ประชาชนตำบลโคกเจริญในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านจะใช้รถจักรยานยนตร์และรถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  รถรับจ้างมีน้อยมากเส้นทางที่ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  มีดังนี้
   ถนนสายหัวนอนวัด-ตลิ่งชัน  ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีต
   ถนนสายบ้านทุ่งต่อเรือ-บ้านลาน  ระยะทาง 5.0 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
   ถนนสายบ้านทุ่งต่อเรือ-หัวควน  ระยะทาง 3.0 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
   ถนนสายบ้านตีนวัด-บ้านหัวสะพาน ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
   ถนนสายบ้านตีนวัดสายใน  ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
   ถนนสายแยกบ้านตีนวัด-บางหิน  ระยะทาง 0.872 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตทั้งหมด
   ถนนสายบ้านตีนวัด-ชลประทาน  ระยะทาง 3.0 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
   ถนนสายบ้านนบหลวง-ตลิ่งชัน  ระยะทาง 1.0 กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง
   ถนนสายแยกบ้านนบหลวง-บ้านลุ่มเกรียบ ระยะทาง 1.0 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
   ถนนสายบ้านลาน-หัวสะพาน  ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีต
   ถนนสายบ้านลาน-ชลประทาน  ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง
   ถนนสายตลิ่งชัน-นบหลวง  ระยะทาง 1.5 กิดลเมตร เป็นถนนคอนกรีตทั้งหมด
   ถนนสายแยกตลิ่งชัน-นบหลวงสายใน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางทั้งหมด
   ถนนสายบ้านหัวสะพาน-บ้านลุ่มเกรียบ ระยะทาง 2.0 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางทั้งหมด
   ถนนสายบ้านสวนพลู-ทุ่งต่อเรือ   ระยะทาง 5.0 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง

        การไฟฟ้า
    -  มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้านในเขตตำบลรวม 8 หมู่บ้าน
    -  มีผู้ใช้ไฟฟ้า  จำนวน 655 ครัวเรือน

     แหล่งน้ำธรรมชาติ
    -  ลำคลอง  2  สาย
    -  ลำน้ำ  ลำห้วย  9  สาย
    -  บึง  หนองและอื่นๆ 12 แห่ง

      แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    -  ฝาย  2 แห่ง
    -  บ่อน้ำตื้น 180 แห่ง
    -  บ่อโยก 16 แห่ง

      ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
    -  ป่าสงวนแห่งชาติ 13,550   ไร่