แผนการดำเนินงานการคลัง
เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี งบ2565
1 ตุลาคม 2564

142


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี งบ2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
8 ธันวาคม 2552

261


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
12 พฤษภาคม 2552

256


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม
1 มกราคม 2552

176


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม  เมื่อมีแผนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวงเงินงบประมาณเกิน 500,000 บาท  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตร 11

เอกสารแนบ