วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
30 พฤศจิกายน 542

0    สาธารณูปโภคครอบคลุม  ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจก้าวหน้า 
การศึกษาก้าวไกล  ด้วยการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

พันธกิจ
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้  มีความมั่นคงและสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. เพื่อพัฒนาส่งเสริมรายได้และการมีงานทำให้แก่ประชาชนในตำบล
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  การศาสนาและการกีฬาในตำบล  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
    วัฒนธรรมประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการสาธารณสุขและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. เพื่อส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการตรวจสอบ 
    เพื่อให้เกิดการบริหารที่โปร่งใส  และให้มีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมาย
1. ประชาชนในตำบลมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก
2. ประชาชนในตำบลได้รับบริการสาธารณะไฟฟ้า  ประปา  ทั่วถึงทุกครัวเรือน
3. ชุมชนมีการเรียนรู้  มีความเข้มแข็ง  สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
5. ประชาชนมีระดับการศึกษาที่ดีขึ้น  มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
6. ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นไม่เป็นโรค
7. วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสืบทอดโดยต่อเนื่อง
8. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
9. มีระบบการเมืองระบบเปิด  บริสุทธิ์  โปร่งใสตรวจสอบได้
10. มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
11. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
30 พฤศจิกายน 542

0


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คลิกอ่านที่นี่

ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

คลิกอ่านที่นี่