ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9 เมษายน 2564

1321


ตามที่ อบต.โคกเจริญ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และดำเนินการสอบแข่งขันแล้วนั้น

มีผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตามตำแหน่งดังนี้

1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

   ผู้สอบแข่งขันได้  เลขประจำตัวสอบ 001   นายไพศาล  กลับส่ง

2.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

  ไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  เนื่องจากคะแนนการประเมินในแต่ละภาคจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60