ข่าวประชาสัมพันธ์
การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3 พฤษภาคม 2567

28


ข่าวประชาสัมพันธ์

👉การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

▶️องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญได้เปิดรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบื้อยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ โดยเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

#สำนักปลัด

#งานประชาสัมพันธ์

#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ