ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค" หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ
12 มิถุนายน 2567

29


วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.โคกเจริญ ผู้นำท้องที่ตำบลโคกเจริญ คณะกรรมการกองทุน สปสช. เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค" หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ โดยมีเป้าหมายเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

3.เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ

ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 บ้านหัวสะพาน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

#งบกองทุน สปสช.

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

#งานประชาสัมพันธ์

#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ