คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
7 ธันวาคม 2563

0


คลิ๊กเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดคู่มือ

เอกสารแนบ
การเลือกตั้งท้องถิ่น
22 สิงหาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเลือกตั้งท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน (ข้าราชการบำนาญ)
21 พฤษภาคม 2562

0


คลิ๊กเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน (เพิมเติม ครั้งที่ 2)
30 พฤศจิกายน 542

0


1. ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)  <มีเอกสารแนบประกาศ>

2. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ  <มีเอกสารแนบประกาศ>

3.การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น <มีเอกสารแนบประกาศ>

4.การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น <มีเอกสารแนบประกาศ>

5. การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น<มีเอกสารแนบประกาศ>

 

ขั้นตอนขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
30 พฤศจิกายน 542

0


กฎหมายน่ารู้
30 พฤศจิกายน 542

0


พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

พรบ.สาธารณสุข 2560

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 2554

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

คู่มือประชาชนชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือประชาชนชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น ได้ที่นี่

การเลือกตั้งท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเลือกตั้งท้องถิ่น ได้ที่นี่

ประกาศใช้คู่มือประชาชน
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้คู่มือประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ