ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
1 เมษายน 2567

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
1 มีนาคม 2566

40


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
19 ธันวาคม 2565

30


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
19 ธันวาคม 2565

30


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิสภาท้องถิ่น
19 ธันวาคม 2565

30


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมสมาชิสภาท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ